Diensten en producten

Financiële herstructurering
Dankzij onze jarenlange ervaring zijn wij verheugd ons product op het gebied van financiële herstructurering te kunnen presenteren. Onze succesvolle samenwerking en onze uitstekende basis voor onderhandelingen met banken, verzekeringsmaatschappijen, postorderbedrijven en vele andere instellingen en organen, samen met onze bekwame onderhandelingsvaardigheden, stellen ons in staat om onze klanten volledig tevreden te stellen.

We nemen de volgende taken over:
 • Serieuze analyse van de economische situatie van de schuldenaar
 • Gegevensverwerving en -verwerking
 • Correspondentie om alle informatie te verkrijgen tussen debiteur en crediteur
 • Creatie van een individueel herstructureringsconcept aangepast aan de behoeften van onze klant
 • Het voeren van onderhandelingen tot het sluiten van een buitengerechtelijk akkoord met de respectieve schuldeisers op basis van het herstructureringsconcept
 • Technisch en economisch beheer van de financiële herstructurering - verdeling van het herstructureringstarief over de crediteuren overeenkomstig het herstructureringsplan.
Finance Enterprise streeft naar onvoorwaardelijke transparantie en zal op verzoek alle vorderingen van crediteuren in het herstructureringsproces bekendmaken. Bovendien hecht Finance Enterprise veel belang aan de egalisatie van de verschillende schuldeisers. Bij gebrek aan wettelijke voorrang worden alle schuldeisers gelijk behandeld. In principe wordt getracht met elke schuldeiser tot een wederzijds akkoord te komen.  
Informatie over financiële herstructurering
1.1. Definitie van het begrip herstructurering

De term herstructurering betekent de bevrijding van alle schulden en is identiek aan de term schuldsanering, schuldvereffening of schuldverlichting.

Schuldverlichting wordt bereikt wanneer de schuldeisers hebben ingestemd met een minnelijke schikking, deze oplossing is uitgevoerd en er tegelijkertijd geen nieuwe schulden zijn ontstaan. Schuldverlichting vereist een stabiel inkomen dat kan worden gebruikt voor herstructurering. In ons geval gelden alle aanbiedingen ook voor werklozen, uitkeringsontvangers of gepensioneerden. Na onderzoek van de economische situatie van de betreffende klant bepalen we de hoogte van een eventuele aflossingstermijn. Bepaalde richtsnoeren worden in acht genomen, zoals de 1/3-regel, die bepaalt dat niet meer dan 1/3 van de inkomsten mag worden gebruikt voor de herstructurering. Uiteraard moeten ook de lopende noodzakelijke uitgaven en kosten voor huur, elektriciteit, algemene kosten enz. worden opgenomen.


1.2. Mogelijkheden voor herstructurering

Het succes van een herstructurering hangt af van verschillende factoren. Hier zijn de belangrijkste kort opgesomd:

 • Er moet een aflossingstermijn zijn, dat wil zeggen dat er naast alle noodzakelijke uitgaven extra geld moet zijn.
 • Er moet een stabiele situatie worden gecreëerd in termen van inkomsten en uitgaven. Het is daarom belangrijk dat de klant zich ervan bewust is dat het succes van een herstructurering in gevaar is als er nieuwe of verdere aankopen worden gedaan. De hoogste prioriteit moet worden gegeven aan de verwezenlijking en uitvoering van het herstructureringsplan.
 • Schuldeisers moeten bereid zijn te onderhandelen en moeten worden overgehaald om buitengerechtelijke overeenkomsten te sluiten.
De grootste kans op een positieve reactie van de schuldeisers wordt gegeven op een herstructureringsconcept dat in de range van 4-6 jaar of minder ligt.

1.3. Principes van de herstructureringswerkzaamheden

Het is belangrijk dat de klant duidelijk wordt gemaakt dat wij als herstructureringsbedrijf alleen een bemiddelende positie innemen tussen debiteur en crediteur. Het is dan ook niet juist om aan te nemen dat wij voortaan alle facturen voor de klant zouden vereffenen of zijn vorderingen zouden vereffenen.
Het spreekt echter voor zich Finance Enterprise geen enkele schuldeiser kan dwingen om in te stemmen met een buitengerechtelijke schikking. In ieder geval proberen we voor onze klanten de best mogelijke oplossing te vinden om hen in staat te stellen zich economisch te herstellen.Verdere antwoorden op veelgestelde vragen vindt u hieronder:
WE ZIJN HIER VOOR JOU! - Uw financiële partner

Veelgestelde vragen

Wat zijn de kosten van een financiële herstructurering?
 • Een basisverwerkingsvergoeding die bij het sluiten van het contract verschuldigd is ten belope van een in het contract voor financiële herstructurering overeengekomen maandelijkse termijn.
 • Een maandelijkse administratievergoeding van 15% van de maandelijkse termijn. Wat zijn de basisregels voor financiële herstructurering?
 • De maandelijkse termijn moet ten minste 1% van de totale schuld bedragen, anders zal de basis voor de onderhandelingen met de respectieve schuldeisers zeer slecht zijn.
 • De maandelijkse termijn, die aan een reorganisatie wordt besteed, moet minstens 50 € bedragen, omdat er anders geen acceptabel bod aan de schuldeisers kan worden gedaan.
Bevat het contract voor financiële herstructurering een garantie voor succes?

Het spreekt voor zich dat een schuldeiser niet gedwongen kan worden om afstand te doen van zijn vordering. Ons contract bevat dan ook geen enkele garantie op succes. Toch behalen we dankzij onze neutrale aanpak en een goede onderhandelingsstrategie elke dag weer verbluffende resultaten bij banken, verzekeringsmaatschappijen, postorderbedrijven, enz.

Welke documenten moet ik aanleveren zodat de verwerking snel en probleemloos kan worden uitgevoerd?
 • Ondertekend contract voor financiële herstructurering
 • Voltooide lijst van schuldeisers
 • Gelegaliseerde paspoortkopie
 • Formulier A over economisch eigendom
Kan men zich terugtrekken uit het contract?

Het contract bevat een periode van 2 weken waarin de klant zich gratis kan terugtrekken uit het contract. Daarna kan het contract door beide partijen worden opgezegd. Eventuele vorderingen zullen tegen elkaar worden afgewikkeld. Niet uitgekeerde trustfondsen worden uiteraard terugbetaald.

Welke schulden kunnen worden geherstructureerd?

De ervaring leert dat in principe bijna alle schulden kunnen worden geherstructureerd. Individuele en bekende schuldeisers werken echter niet rechtstreeks samen met particuliere financiële reorganisaties. Toch hebben we ook in deze gevallen een nuttige en bevredigende oplossing voor onze klanten ontworpen.

Colofon en Contact

Nederlandse telefoonservice
Nederlandse Telefoondienst
Tel.:
- 0034828680710
Servicetijden telefoon:
Maandag tot vrijdag van 9 tot 12 uur.
/
Dinsdag en donderdag van 13 tot 16 uur (Nederlandse tijd)
Adres:
European Trust Solution S.L.U.
Avenida Moya 2
E-35100 San Fernando
Geregistreerd onder: B01912757
Beheerder:
Regina Meyer

Colofon
Overeenkomstig de Wet 34/2002 van 11 juli betreffende de diensten van de informatiemaatschappij en de elektronische handel, artikel 10 en de algemene bepalingen inzake de bescherming van persoonsgegevens, wordt de volgende algemene informatie bekendgemaakt en wordt zij op de hoogte gebracht: